REGLEMENT ‘MELDINGEN LUCHTVAART’

 

 

 

1.             DEFINITIES en Begrippen

1.1.       De Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (CRO): Een commissie ingesteld

op grond van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 augustus 2012, houdende instelling van en vaststelling van nadere regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de Commissies regionaal overleg bij burgerluchthavens van nationale betekenis (Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis). In de regeling wordt verwezen naar artikel 8.75 en 8.59 van de Wet luchtvaart.

Zie voor nadere informatie (www.cro-rotterdam.nl).

 

1.2.      Meldpunt hinder vliegtuigbewegingen: meldingen kunnen worden ingediend bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij voorkeur vindt melding plaats via de website van de DCMR (www.dcmr.nl) of telefonisch op nummer 0888 – 333 555.

           

1.3.      Backoffice klachtenbehandeling: Onderdeel van de DCMR belast met het onderzoeken en analyseren van ingediende meldingen.

 

1.4.      RANOMOS: Rotterdam The Hague Airport Noise Monitoring Systeem. Monitoringsysteem in beheer en gebruik bij de DCMR, waarmee meldingen over hinder ten gevolge van vliegtuigbewegingen automatisch worden gekoppeld aan de meest waarschijnlijke veroorzaker. Met dit systeem kunnen tevens aanvullende analyses worden uitgevoerd. De benodigde gegevens ontvangt de DCMR van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

 

1.5.      BRR: Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport: Bestuurlijk overleg over de luchthaven Rotterdam. Aan dit overleg wordt deelgenomen door bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Vertegenwoordigers van de luchthaven nemen (op uitnodiging) deel aan dit overleg.

1.6.      Rapportage over geluid- en klachtenanalyses: In opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) wordt door (de backoffice van ) de DCMR een viertal kwartaalrapporten en een jaarrapport opgesteld over meldingen die zijn gedaan over overlast ten gevolge van vliegtuigbewegingen van of naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

1.7       Een telefonische melding: Een telefonische melding van een klacht over een bepaald voorval. Per telefonische melding kunnen maximaal twee voorvallen worden geregistreerd.

 

1.8        Een schriftelijk ingediende melding: Iemand die meldingen over drie of meer voorvallen in één keer wil kenbaar maken, dient dit digitaal via de website van de DCMR te doen.

 

1.9.       Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T): Onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en is namens de staatssecretaris van I&M belast met toezicht op en de handhaving van de voorschriften m.b.t. het luchtverkeer (bevoegd gezag).

 

 

2. DOEL VAN HET REGLEMENT.

Het reglement ‘Meldingen’ vormt het kader voor de procedures ter behandeling van vragen en meldingen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

 

 

3. REGISTRATIE VAN DE KLACHTEN

3.1.       De meldingen en de relevante gegevens van de vliegtuigen waarover een melding is ingediend  worden in opdracht van de BRR geregistreerd en opgenomen in het monitoringsysteem RANOMOS.

 

De DCMR is geen bevoegd gezag en kan derhalve niet handhaven of sancties opleggen indien er sprake zou zijn van een overtreding.

 

 

4. BEHANDELING VAN MELDINGEN.

4.1.       Meldingen kunnen in behandeling worden genomen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.         Een melding moet via de website van de DCMR (webformulier Luchtvaart) worden ingediend of mondeling (telefonisch) kenbaar worden gemaakt aan de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

b.         Een melding moet naam en adres bevatten. (Een anonieme melding wordt niet geregistreerd)

c.         Een melding moet een omschrijving bevatten van het voorval waarover wordt geklaagd.

d.         Een melding moet zo mogelijk direct, doch bij voorkeur binnen een week na het tijdstip waarop het voorval zich heeft voorgedaan worden ingediend.

 

4.2.      Iedere melding wordt (indien mogelijk) aan de hand van de gegevens van RANOMOS automatisch gekoppeld aan een vliegtuigbeweging wanneer het desbetreffende vliegtuig voorzien is van een transponder en transpondercode.

 

4.3.       Meldingen (die in behandeling zijn genomen) worden automatisch afgehandeld. Als een melding via de website wordt ingediend kan worden verzocht om een inhoudelijke terugkoppeling op de melding te ontvangen. In dat geval wordt na 72 uur per email een automatische gegenereerd bericht gestuurd waarin informatie is opgenomen over onder meer de meest waarschijnlijke veroorzaker (voor zover die is gevonden), of er een relatie is met Rotterdam The Hague Airport, de gevolgde route en de veroorzaakte geluidniveaus op de geluidmeetposten.

 

 

5. BEANTWOORDING VAN VRAGEN

5.1.       Via het DCMR webformulier Luchtvaart (het formulier waarmee ook meldingen kenbaar gemaakt kunnen worden) kunnen ook vagen worden gesteld. Beantwoording gebeurt  zo mogelijk binnen vier weken.

 

5.2.         Beantwoording van een vraag gebeurt in principe per email

 

5.3.         Indien bewoners de indruk hebben dat er afwijkend is gevlogen (te laag, buiten de gebruikelijke route of anderszins niet in overeenstemming met de regels en/of afspraken)  kan, via het stellen van een vraag, worden verzocht om de desbetreffende vliegtuigbeweging door te geven aan de IL&T. De backoffice klachtenbehandeling zal beoordelen of de betreffende vlucht in aanmerking komt voor onderzoek door IL&T. Het resultaat van de beoordeling (in eerste instantie van de backoffice en zo nodig van IL&T) zal aan de vraagsteller kenbaar worden gemaakt.

 

5.4.         Terugmelding van de reactie van IL&T kan in bepaalde gevallen geruime tijd in beslag nemen vanwege het opvragen van eventuele audio files en transcripten.

 

 

6.         DE RAPPORTAGE

6.1       Een overzicht van de verzamelde gegevens, herkomst en aantal meldingen, tijdstip overlast aantal verkeersbewegingen, opgetreden geluidniveaus e.d. worden een maal per kwartaal door middel van een rapportage voorgelegd aan de CRO.

 

Eén keer per jaar wordt er een jaarrapport uitgebracht waarin uitgebreide analyses zijn uitgevoerd naar het geluid- en meldingenpatroon rondom de luchthaven. De rapportages worden besproken op de bijeenkomst van de CRO en zijn ook terug te vinden op de website van de commissie. (www.cro-rotterdam.nl)

 

 

7.         SLOTBEPALING

7.1.       De namen, adressen en eventuele andere gegevens van melders zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van de behandeling en –registratie van de meldingen. Zij worden niet aan derden verstrekt.